Trước khi nhập Niêt-bàn Đức Phật đã chỉ dạy cách cúng dường cao nhất để được quả tốt nhất

Đức Phật trước khi nhập cõi Niết-bàn đã căn dặn đệ tử và người tu Phật hãy siêng năng thực hành chánh Pháp, đó mới đích thực là cúng dường Như Lai.

Phật dạy cách cúng dường cao nhất

Cho dù sắp nhập cõi Niết-bàn, Đức Phật cũng hiểu rằng thời kỳ mạt pháp, chư Phật tử sẽ thích cúng bái và tôn sùng để hưởng lợi lộc hơn là học và thực hành theo lời Phật dạy.

Việc siêng năng cúng Phật và Tam bảo sẽ mang lại kết quả phước báo trong hiện tại và tương lai. Đức Phật đã chỉ ra hình thức cúng dường cao nhất để có phước báu nhiều nhất, đó là hành theo Phật Pháp mà ngài đã chỉ dạy.

Câu chuyện về Đức Phật dạy đệ tử cách cúng dường tốt nhất

Một thời Phật ở núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. (…)

Sau đó, Thế Tôn đến thành Câu-thi và đi về phía Bản sanh xứ, giữa khu rừng Song thọ thuộc dòng họ Mạt-la và bảo A-nan: Hãy chuẩn bị một nơi giữa khu rừng Song thọ để Ta nằm, đầu hướng về phía Bắc, mặt hướng về phía Tây. Điều này là vì giáo pháp của Ta sẽ được duy trì lâu dài ở phương Bắc.

– Ngài A-Nan trả lời: “Vâng”.

Và sau đó, ngài A-Nan đã sắp xếp một nơi để Thế Tôn nằm, đầu hướng về phía Bắc. Thế Tôn sau đó tự mình lấy y Tăng-già-lê gấp làm tư, đắp lên mình và nằm nghiêng, tay và mặt giống như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau. Lúc đó, giữa rừng Song thọ có những vị thần tin Phật, họ lấy các loại hoa mùa và rải khắp mặt đất.

– Phật nói với A-nan rằng: Những vị thần cây Song thọ ấy đã dùng hoa mùa để cúng dường Ta, nhưng đó chưa phải là cúng dường Như Lai.

– A-nan hỏi: Vậy cúng dường Như Lai là gì?

– Phật dạy:

Chỉ những người hiểu biết lãnh thọ và thực hành Chánh pháp mới có thể cúng dường Như Lai.

Qua việc quan sát ý nghĩa này, Phật đã tụng một bài kệ:

Thế nào là cúng dường?

Nghe pháp và thực hành

Cúng dường bằng hoa giác.

Hoa vàng như bánh xe

Chưa phải cúng dường Phật

Ấm, giới, nhập vô ngã

Là cúng dường bậc nhất.

(Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])

Những lời dạy cuối cùng của Thế Tôn luôn mang ý nghĩa rất quan trọng. Khi các vị thần cây thu thập và dâng cúng hoa mùa, Đức Phật đã dạy rằng dù có cúng hoa vàng lớn như bánh xe cũng không bằng cúng hoa giác đích thực.

Việc nghe pháp và thực hành Chánh pháp mới thực sự là cúng dường Như Lai. Tất nhiên, dâng lục cúng khi cúng dường Phật sẽ mang lại phước báo vô lượng, nhưng học và thực hành đúng Chánh pháp sẽ tạo ra công đức thù thắng, giúp chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi ngay trong đời này.

Theo suy nghĩ của tôi, Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng người nào có đầy đủ lục cúng và học và thực hành đúng Chánh pháp để cúng dường Như Lai là rất quý giá. Bởi chỉ dâng lục cúng lên Như Lai thì chưa đủ. Nếu vì lý do nào đó không có lục cúng, chỉ cần học và thực hành đúng Chánh pháp để cúng dường Như Lai.

Cách cúng dường này mang lại công đức và phước báo cao cả hơn việc dâng lục cúng. Đặc biệt, nếu thực hành pháp và đạt được “Ấm, giới, nhập vô ngã”, Đức Phật khẳng định đó là hình thức cúng dường cao nhất.

Thực hành pháp, hiểu rõ bản thân, tâm và thế giới này trở thành vô ngã chính là hình thức cúng dường tối thượng lên Như Lai.