Đáp án Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 201 – 224

Vật Lý – mã 201

1.A2.A3.B4.B5.A6.A7.D8.B9.C10.D
11.D12.C13.C14.A15.B16.A17.D18.A19.C20.D
21.D22.A23.C24.C25.C26.A27.A28.D29.D30.C
31.A32.C33.A34.C35.D36.C37.D38.D39.C40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 201

Vật Lý – mã 202

1.C2.D3.B4.A5.A6.D7.D8.A9.C10.B
11.B12.B13.D14.C15.C16.A17.D18.D19.C20.C
21.D22.A23.A24.B25.A26.A27.A28.B29.C30.C
31.D32.D33.B34.C35.D36.C37.A38.C39.B40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 202

Vật Lý – mã 203

1.D2.B3.A4.A5.D6.C7.D8.D9.C10.C
11.D12.B13.D14.C15.D16.B17.C18.C19.D20.B
21.C22.D23.C24.B25.B26.C27.D28.D29.C30.D
31.C32.C33.B34.B35.A36.B37.B38.D39.B40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 203

Vật Lý – mã 204

1.B2.A3.B4.C5.C6.A7.B8.C9.B10.B
11.A12.B13.A14.B15.C16.B17.B18.C19.D20.A
21.B22.D23.A24.C25.A26.A27.D28.C29.D30.A
31.C32.A33.D34.D35.C36.C37.A38.A39.D40.C
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 204

Vật Lý – mã 205

1.D2.D3.B4.C5.D6.C7.D8.C9.D10.A
11.A12.C13.A14.C15.B16.A17.B18.A19.D20.A
21.B22.C23.C24.A25.D26.B27.B28.B29.C30.D
31.D32.C33.C34.B35.D36.D37.D38.C39.B40.B
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 205

Vật Lý – mã 206

1.D2.B3.D4.A5.A6.B7.B8.A9.C10.C
11.C12.A13.B14.B15.A16.C17.C18.D19.B20.A
21.D22.C23.D24.D25.C26.B27.C28.D29.D30.A
31.D32.A33.B34.B35.C36.B37.D38.C39.C40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 206

Vật Lý – mã 207

1.C2.B3.A4.A5.A6.C7.B8.B9.D10.C
11.C12.D13.B14.D15.D16.A17.C18.B19.A20.B
21.B22.A23.B24.C25.A26.D27.C28.D29.D30.D
31.B32.D33.D34.C35.D36.C37.D38.C39.C40.B
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 207

Vật Lý – mã 208

1.A2.D3.B4.B5.A6.B7.B8.D9.C10.B
11.D12.D13.B14.C15.A16.D17.C18.A19.C20.B
21.D22.D23.A24.A25.D26.B27.D28.A29.A30.D
31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.A39.B40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 208

Vật Lý – mã 209

1.B2.C3.A4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.B12.D13.A14.B15.C16.C17.B18.D19.B20.D
21.C22.B23.B24.C25.D26.C27.D28.B29.D30.D
31.C32.B33.B34.B35.D36.C37.D38.B39.C40.C
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 209

Vật Lý – mã 210

1.C2.C3.B4.B5.D6.D7.D8.C9.A10.A
11.A12.D13.B14.D15.B16.A17.B18.D19.C20.C
21.D22.D23.B24.B25.B26.C27.A28.A29.A30.B
31.C32.A33.A34.C35.C36.A37.A38.C39.C40.B
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 210

Vật Lý – mã 211

1.C2.D3.D4.C5.D6.C7.A8.D9.A10.B
11.A12.C13.A14.A15.B16.A17.C18.A19.C20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.A27.A28.C29.C30.D
31.C32.A33.A34.D35.D36.D37.C38.B39.D40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 211

Vật Lý – mã 212

1.A2.C3.C4.C5.D6.B7.C8.A9.D10.A
11.B12.C13.D14.B15.C16.D17.A18.B19.A20.A
21.B22.C23.B24.C25.A26.A27.C28.A29.B30.C
31.B32.A33.C34.C35.B36.B37.C38.B39.A40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 212

Vật Lý – mã 213

1.A2.C3.A4.D5.C6.D7.D8.D9.B10.C
11.B12.A13.C14.C15.B16.C17.A18.D19.C20.B
21.C22.B23.D24.D25.B26.D27.A28.B29.D30.C
31.A32.B33.B34.D35.A36.C37.C38.A39.A40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 213

Vật Lý – mã 214

1.A2.D3.B4.A5.B6.A7.B8.A9.C10.B
11.D12.D13.D14.C15.D16.A17.A18.C19.C20.A
21.C22.D23.D24.B25.B26.A27.C28.C29.B30.C
31.A32.C33.D34.C35.A36.A37.C38.D39.B40.B
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 214

Vật Lý – mã 215

1.A2.C3.B4.A5.D6.D7.D8.A9.C10.D
11.B12.A13.B14.C15.B16.B17.C18.A19.B20.C
21.B22.A23.B24.D25.A26.D27.A28.C29.C30.A
31.A32.C33.B34.A35.C36.D37.B38.B39.C40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 215

Vật Lý – mã 216

1.B2.C3.A4.B5.C6.D7.C8.B9.B10.B
11.D12.B13.B14.D15.A16.D17.B18.B19.C20.B
21.D22.A23.C24.A25.D26.B27.C28.A29.D30.A
31.C32.A33.D34.D35.D36.A37.A38.C39.C40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 216

Vật Lý – mã 217

1.A2.A3.A4.B5.D6.A7.A8.C9.A10.C
11.B12.C13.A14.A15.C16.C17.D18.D19.D20.C
21.B22.D23.A24.D25.B26.B27.D28.B29.D30.D
31.C32.D33.C34.C35.B36.C37.D38.B39.B40.C
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 217

Vật Lý – mã 218

1.C2.D3.B4.D5.A6.B7.D8.A9.D10.A
11.D12.B13.C14.D15.A16.A17.D18.A19.C20.D
21.C22.A23.C24.A25.B26.D27.B28.A29.B30.D
31.A32.A33.B34.B35.C36.B37.C38.B39.A40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 218

Vật Lý – mã 219

1.D2.D3.D4.C5.B6.B7.D8.C9.D10.D
11.B12.B13.A14.A15.B16.C17.A18.C19.C20.A
21.C22.C23.A24.D25.C26.D27.B28.B29.D30.A
31.A32.B33.B34.D35.B36.C37.A38.C39.D40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 219

Vật Lý – mã 220

1.D2.D3.D4.B5.B6.C7.C8.D9.B10.C
11.A12.C13.A14.B15.D16.B17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.B25.A26.B27.B28.A29.D30.A
31.B32.B33.C34.B35.D36.A37.D38.B39.A40.A
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 220

Vật Lý – mã 221

1.A2.C3.B4.B5.C6.C7.B8.D9.A10.A
11.C12.C13.D14.B15.B16.D17.A18.A19.A20.B
21.D22.D23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.A30.C
31.B32.A33.D34.D35.C36.D37.C38.B39.D40.C
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 221

Vật Lý – mã 222

1.D2.C3.D4.C5.B6.D7.A8.D9.D10.D
11.A12.A13.D14.B15.C16.B17.D18.D19.B20.D
21.B22.B23.C24.C25.A26.B27.C28.A29.C30.A
31.C32.B33.C34.B35.C36.B37.A38.A39.D40.B
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 222

Vật Lý – mã 223

1.C2.C3.C4.B5.C6.A7.D8.B9.D10.B
11.D12.D13.C14.D15.C16.D17.C18.D19.B20.C
21.B22.C23.B24.B25.A26.A27.D28.A29.A30.D
31.B32.A33.A34.D35.A36.A37.B38.B39.A40.D
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 223

Vật Lý – mã 224

1.D2.C3.A4.C5.B6.A7.A8.B9.B10.C
11.B12.A13.A14.B15.D16.C17.C18.D19.D20.A
21.B22.B23.A24.C25.B26.A27.A28.C29.C30.C
31.A32.C33.B34.B35.A36.C37.A38.B39.C40.B
Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 224