Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 401 – 424

Tiếng Anh – mã 401

1.D2.A3.C4.A5.D6.D7.C8.C9.A10.C
11.D12.A13.B14.C15.C16.D17.C18.D19.B20.A
21.D22.B23.A24.D25.A26.D27.B28.A29.D30.C
31.C32.C33.A34.B35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.C42.B43.D44.B 45.B46.D47.D48.B49.C50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 401

Tiếng Anh – mã 402

1.D2.B3. A4.C5.A6.C7.D8.A9.B10.A
11.C12.C13.D14.B15.C16.A17.D18.C19.A20.B
21.C22.A23.C24.A25.D26.A27.A28.D29.D30.C
31.C32.C33.D34.C35.D36.A37.A38.D39.C40.A
41.A42.D43.C44. C45.D46.C47.C48.A49.D50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 402

Tiếng Anh – mã 403

1.C2.C3.B4.B5.A6.D7.B8.C9.D10.A
11.D12.A13.C14.B15.D16.D17.C18.A19.C20.A
21.B22.B23.A24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.D
31.D32.B33.C34.D35.B36.B37.B38.C39.A40.A
41.D42.C43.C44. B45.A46.C47.A48.D49.D50.C
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 403

Tiếng Anh – mã 404

1.C2.D3.B4.B5.D6.B7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.A14.C15.C16.C17.B18.B19.B20.A
21.C22.A23.D24.C25.C26.C27.A28.D29.B30.C
31.B32.A33.B34.D35.D36.A37.D38.A39.C40.C
41.A42.D43.D44. D45.A46.D47.C48.A49.D50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 404

Tiếng Anh – mã 405

1.C2.D3.D4.B5.B6.B 7.C 8.D 9.C10.A
11.A12.B13.C14.D15.B16.C17.C18.D19.C20.B
21.A22.B23.C24.B25.A26.A 27.C 28.B 29.A 30.C 
31.C32.D33.A34.A35.A36.D37.C38.D39.C40.B
41.B42.D43.D44. D45.B46.C47.D48.A49.D50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 405

Tiếng Anh – mã 406

1.D2.D3.B4.B5.C6.D7.B8.A9.C10.A
11.B12.D13.D14.D15.A16.C17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.B 27.A28.A29.A30.D
31.A32.B33.B34.C35.A36.A37.D38.D39.B40.D
41.C42.A43.B44. C45.C46.C47.D48.A49.C50.C
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 406

Tiếng Anh – mã 407

1.B2.B3.A4.D5.B6.A7.B8.C9.A10.B
11.A12.B13.C14.C15.B16.A17.D18.A19.A20.D
21.C22.D23.D24.A25.A26.D27.A28.C29.C30.D
31.B32.D33.B34.A35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.D42.C43.D44. D45.C46.C47.A48.C49.D50.C
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 407

Tiếng Anh – mã 408

1.D2.B3.B4.B5.A6.C7.B8.A9.B10.B
11.D12.B13.A14.D15.D16.B17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.A24.D25.A26.B27.A28.B29.A30.D
31.B32.D33.D34.D35.C36.C37.C38.A39.C40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.C47.B48.A49.C50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 408

Tiếng Anh – mã 409

1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.C8.C9.C10.D
11.A12.A13.C14.C15.C16.B17.D18.D19.C20.B
21.D22.B23.D24.D25.C26.B27.C28.D29.C30.D
31.C32.D33.B34.B35.B36.C37.B38.B39.B40.D
41.D42.B43.D44.C 45.D46.C47.D48.A49.C50.C
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 409

Tiếng Anh – mã 410

1.D2.D3.A4.A5.C6.D7.D8.C9.B10.A
11.D12.C13.A14.D15.D16.B17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.D24.A25.B26.B27.C28.C29.C30.A
31.C32.C33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.B40.A
41.B42.A43.B44.B 45.C46.A47.C48.B49.A50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 410

Tiếng Anh – mã 411

1.A2.A3.B4.C5.D6.C7.D8.B9.B10.C
11.C12.C13.D14.B15.B16.A17.B18.C19.C20.C
21.B22. C23.D24.B25.B26.C27.B28.C29.A30.D
31.C32.D33.B34.A35.C36.B37.B38.D39.D40.D
41.A42.D43.A44. A45.D46.A47.D48.C49.D50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 411

Tiếng Anh – mã 412

1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.D9.A10.C
11.B12.A13.C14.D15.B16.C17.D18.A19.D20.A
21.A22.C23.D24.C25.B26.C27.D28.A29.A30.A
31.C32.A33.C34.D35.D36.A37.A38.A39.C40.C
41.C42.D43.A44. C45.D46.D47.D48.D49.C50.A
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 412

Tiếng Anh – mã 413

1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.A10.C
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.D19.C20.A
21.C22. D23. B24. C25. A26. A27. C28. D29.D30.D
31.B32.C33.B34.A35.D36.B37.A38.C39.D40.A
41.B42.A43.B44.C 45.B46.C47.B48.D49.C50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 413

Tiếng Anh – mã 414

1.B2.C3.B4.D5.B6.B7.B8.C9.C10.C
11.B12.B13.D14.B15.D16.C17.C18.B19.C20.C
21.A22.B23.D24.A25.C26A.27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.C34.D35.C36.C37.C38.D39.B40.B
41.D42.B43.D44. D45.B46.A47.D48.C49.D50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 414

Tiếng Anh – mã 415

1.B2.D3.D4.C5.C6.D7.C8.B9.D10.D
11.B12.A13.A14.C15.D16.D17.A18.A19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.C28.B29.D30.C
31.A32.A33.C34.C35.D36.C37.A38.B39.B40.B
41.A42.C43.C44.A 45.B46.A47.B48.C49.C50.A
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 415

Tiếng Anh – mã 416

1.C2.A3.C4.D5.A6.A7.B8.C9.C10.A
11.C12.D13.D14.D15.C16.B17.C18.C19.B20.D
21.C22.C23.B24.B25.B26.C27.B28.B29.C30.C
31.B32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.C39.D40.B
41.D42.B43.D44. D45.B46.D47.D48.C49.A50.C
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 416

Tiếng Anh – mã 417

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.D8.A9.A10.A
11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.A24.C25.D26.B27.B28.B29.D30.A
31.C32.A33.C34.B35.D36.C37.B38.D39.A40.D
41.C42.A43.B44.C 45.B46.C47.A48.D49.B50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 417

Tiếng Anh – mã 418

1.C2.B3.B4.C5.A6.D7.B8.C9.A10.D
11.C12.D13.B14.B15.A16.C17.C18.B19.C20.B
21.D22.A23.D24.C25.A26.A27.C28.D29.B30.B
31.B32.D33.B34.C35.D36.D37.A38.C39.A40.C
41.A42.D43.D44. A45.D46.D47.D48.A49.C50.C
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 418

Tiếng Anh – mã 419

1.D2.A3.D4.C5.B6.B7.B8.A9.A10.B
11.B12.A13.D14.B15.C16.D17.D18.C19.C20.B
21.B22.A23.A24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.B32.A33.D34.A35.A36.A37.D38.D39.B40.B
41.A42.D43.A44. D45.D46.C47.A48.D49.D50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 419

Tiếng Anh – mã 420

1.B2.A3.B4.B5.A6.A7.C8.A9.C10.A
11.D12.A13.C14.A15.C16.D17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.B24.C25.C26.C27.A28.B29.A30.C
31.C32.B33.A34.B35.A36.B37.D38.D39.D40.B
41.B42.D43.B44. D45.D46.D47.C48.A49.D50.D
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 420

Tiếng Anh – mã 421

1.A2.B3.B4.A5.D6.D7.A8.B9.B10.A
11.D12.B13.B14.D15.D16.C17.C18.D19.C20.D
21.D22.C23.D24.C25.C26.B27.D28.D29.C30.D
31.B32.B33.D34.C35.C36.B37.D38.B39.B40.C
41.B42.C43.C44. B45.C46.D47.A48.C49.C50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 421

Tiếng Anh – mã 422

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.A8.D9.A10.A
11.C12.B13.A14.A15.C16.A17.B18.B19.C20.B
21.D22.C23.C24.D25.C26.B27.C28.B29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.B36.C37.D38.C39.D40.D
41.D42.C43.D44.C45.A46.D47.D48.C49.D50.B
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 422

Tiếng Anh – mã 423

1.B2.A3.B4.D5.C6.A7.C8.A9.D10.C
11.C12.A13.D14.C15.C16.B17.A18.C19.B20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.D27.C28.D29.C30.A
31.A32.B33.C34.B35.A36.A37.B38.A39.B40.A
41.C42.B43.B44. B45.A46.C47.C48.C49.A50.A
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 423

Tiếng Anh – mã 424

1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.D8.D9.B10.C
11.C12.D13.C14.C15.A16.C17.C18.B19.D20.D
21.A22.C23.B24.A25.B26.C27.D28.B29.B30.A
31.C32.A33.C34.A35.D36.A37.C38.D39.A40.A
41.B42.D43.B44.B45.A46.B47.B48.B49.C50.A
Đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 424