Đáp án Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án môn Lịch Sử tốt nghiệp THTP 2023

Đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 301 – 324

Lịch Sử – mã 301

1.C2.B3.D4.C5.B6.B7.A8.C9.B10.C
11.D12.A13.D14.A15.A16.C17.D18.C19.D20.A
21.D22.C23.A24.D25.C26.A27.C28.C29.C30.D
31.A32.A33.A34.D35.A36.A37.A38.C39.D40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 301

Lịch Sử – mã 302

1.C2.D3.C4.A5.B6.D7.B8.A9.D10.C
11.D12.B13.B14.A15.C16.B17.D18.B19.A20.C
21.A22.B23.B24.D25.A26.C27.A28.D29.C30.C
31.D32.C33.A34.D35.D36.C37.D38.A39.C40.A
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 302

Lịch Sử – mã 303

1.C2.B3.D4.C5.A6.C7.D8.A9.C10.A
11.A12.C13.B14.B15.B16.D17.C18.B19.D20.B
21.D22.B23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.C33.C34.D35.B36.D37.C38.B39.D40.B
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 303

Lịch Sử – mã 304

1.B2.A3.B4.A5.D6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.A13.A14.D15.B16.D17.A18.A19.D20.A
21.C22.C23.B24.C25.D26.C27.B28.C29.C30.A
31.D32.A33.C34.C35.C36.B37.C38.D39.B40.C
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 304

Lịch Sử – mã 305

1.A2.C3.D4.D5.C6.B7.D8.A9.B10.A
11.A12.A13.D14.D15.A16.C17.A18.B19.D20.C
21.C22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.D30.B
31.B32.B33.D34.B35.D36.C37.D38.C39.C40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 305

Lịch Sử – mã 306

1.A2.C3.B4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D
11.D12.A13.C14.C15.B16.C17.D18.A19.C20.B
21.B22.A23.D24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.C32.C33.B34.C35.C36.D37.A38.C39.D40.A
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 306

Lịch Sử – mã 307

1.B2.C3.C4.C5.D6.C7.A8.D9.D10.C
11.D12.D13.A14.C15.A16.B17.C18.D19.D20.C
21.B22.A23.B24.D25.B26.D27.B28.B29.C30.C
31.A32.D33.A34.C35.D36.B37.B38.A39.B40.C
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 307

Lịch Sử – mã 308

1.D2.D3.D4.A5.C6.A7.C8.C9.D10.A
11.C12.A13.D14.A15.D16.B17.A18.B19.B20.B
21.D22.A23.B24.D25.B26.A27.A28.B29.B30.A
31.D32.B33.B34.D35.B36.D37.A38.D39.D40.B
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 308

Lịch Sử – mã 309

1.B2.D3.A4.C5.C6.C7.A8.B9.D10.C
11.D12.C13.B14.D15.B16.C17.B18.A19.B20.D
21.D22.D23.C24.B25.D26.A27.C28.B29.D30.D
31.D32.C33.D34.C35.B36.B37.D38.C39.B40.B
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 309

Lịch Sử – mã 310

1.C2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.D9.D10.A
11.A12.B13.B14.D15.A16.A17.A18.D19.B20.A
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.A
31.C32.B33.C34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.A
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 310

Lịch Sử – mã 311

1.B2.A3.A4.D5.C6.D7.A8.C9.D10.C
11.B12.B13.C14.A15.B16.D17.D18.C19.A20.A
21.A22.D23.C24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.A
31.C32.C33.D34.D35.D36.C37.38.39.40.
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 311

Lịch Sử – mã 312

1.D2.C3.C4.A5.B6.A7.B8.C9.A10.D
11.A12.B13.D14.D15.C16.A17.C18.A19.B20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.A27.C28.C29.B30.C
31.B32.A33.B34.C35.C36.C37.A38.A39.B40.C
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 312

Lịch Sử – mã 313

1.D2.D3.C4.C5.C6.A7.C8.D9.C10.B
11.C12.A13.C14.B15.B16.A17.A18.C19.A20.C
21.D22.C23.B24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.A
31.D32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.A39.B40.B
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 313

Lịch Sử – mã 314

1.D2.D3.B4.D5.C6.C7.D8.C9.A10.B
11.A12.C13.B14.D15.B16.A17.A18.C19.C20.B
21.C22.B23.C24.A25.C26.D27.A28.A29.C30.C
31.A32.B33.D34.A35.D36.D37.A38.B39.A40.B
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 314

Lịch Sử – mã 315

1.A2. C3.A4.A5.C6.C7.A8.B9.A10.D
11.C12.A13.C14.B15.B16.D17.A18.B19.A20.B
21.D22.A23.D24.D25.B26.C27.C28.B29.A30.B
31.D32.A33.C34.B35.B36.C37.D38.B39.C40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 315

Lịch Sử – mã 316

1.D2.D3.C4.C5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.A12.B13.B14.A15.A16.A17.C18.C19.C20.B
21.B22.B23.C24.B25.D26.D27.D28.C29.C30.A
31.D32.B33.B34.D35.D36.D37.A38.D39.B40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 316

Lịch Sử – mã 317

1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.B8.C9.C10.A
11.B12.B13.C14.A15.D16.A17.B18.C19.D20.B
21.D22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.D29.D30.D
31.B32.A33.C34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.A
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 317

Lịch Sử – mã 318

1.B2.C3.D4.A5.C6.A7.D8.B9.A10.C
11.A12.A13.C14.D15.B16.B17.A18.A19.D20.C
21.D22.D23.C24.A25.C26.D27.D28.B29.A30.B
31.A32.B33.A34.B35.B36.B37.D38.B39.A40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 318

Lịch Sử – mã 319

1.D2.A3.C4.A5.C6.C7.C8.D9.C10.A
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.B18.D19.D20.D
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.B32.D33.A34.B35.B36.C37.A38.C39.A40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 319

Lịch Sử – mã 320

1.D2.B3.A4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B
11.C12.D13.C14.C15.C16.B17.D18.A19.B20.A
21.D22.B23.D24.A25.D26.B27.D28.B29.A30.D
31.A32.A33.B34.B35.A36.B37.A38.D39.D40.A
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 320

Lịch Sử – mã 321

1.A2.C3.D4.B5.C6.C7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.C14.A15.C16.A17.C18.A19.A20.D
21.A22.A23.B24.A25.C26.B27.D28.B29.D30.B
31.D32.D33.B34.D35.D36.C37.B38.B39.C40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 321

Lịch Sử – mã 322

1.B2.A3.B4.B5.B6.D7.A8.B9.B10.D
11.C12.C13.A14.D15.C16.C17.D18.D19.D20.B
21.D22.D23.B24.B25.C26.C27.C28.A29.A30.A
31.B32.A33.C34.D35.B36.D37.A38.C39.C40.D
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 322

Lịch Sử – mã 323

1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.D8.D9.D10.C
11.B12.A13.C14.B15.B16.C17.D18.D19.A20.A
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.C28.B29.A30.C
31.A32.B33.A34.A35.B36.B37.B38.A39.C40.C
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 323

Lịch Sử – mã 324

1.A2.C3.B4.D5.B6.B7.A8.D9.D10.B
11.B12.C13.B14.B15.C16.A17.D18.A19.A20.C
21.A22.C23.B24.C25.C26.C27.A28.C29.B30.B
31.A32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.A40.A
Đáp án Lịch Sử tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 324