Đáp án Toán thi THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Toán thi THPT 2023 vào ngày 28/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án Toán thi THPT 2023

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 101 – 124

Mã đề 101

1.A2.B3.B4.D5.06.A7.D8.A9.A10.B
11.D12.B13.014.D15.016.017.B18.B19.A20.0
21.B22.023.B24.B25.D26.027.B28.D29.D30.0
31.D32.033.B34.D35.036.037.D38.D39.B40.0
41.D42.B43.044.A45.B46.D47.048.B49.D50.D
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 101

Mã đề 102

1.A2.03.04.A5.B6.B7.08.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.D15.D16.D17.B18.019.B20.A
21.A22.B23.024.A25.A26.B27.028.A29.030.B
31.032.B33.034.A35.A36.A37.038.039.B40.A
41.B42.043.B44.045.046.B47.B48.049.050.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 102

Mã đề 103

1.B2.B3.A4.A5.B6.D7.08.D9.B10.0
11.012.D13.D14.015.D16.A17.018.A19.020.A
21.022.023.A24.B25.A26.027.D28.A29.030.A
31.B32.D33.B34.B35.D36.037.D38.B39.D40.D
41.A42.A43.D44.B45.D46.B47.B48.049.050.B
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 103

Mã đề 104

1.D2.03.A4.D5.06.B7.D8.D9.A10.B
11.D12.D13.014.A15.D16.017.B18.A19.020.B
21.022.D23.024.D25.D26.027.A28.A29.B30.0
31.B32.033.A34.B35.A36.037.B38.B39.B40.A
41.B42.A43.044.C45.A46.A47.048.B49.A50.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 104

Mã đề 105

1.B2.A3.D4.05.D6.D7.08.B9.010.B
11.D12.013.014.B15.016.B17.A18.019.020.B
21.B22.B23.024.A25.A26.D27.028.B29.A30.0
31.B32.A33.D34.D35.D36.037.D38.039.B40.A
41.D42.D43.A44.A45.D46.A47.B48.B49.D50.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 105

Mã đề 106

1.D2.B3.04.05.D6.A7.08.B9.D10.B
11.B12.A13.A14.B15.A16.017.018.D19.D20.0
21.A22.023.024.D25.A26.027.B28.B29.A30.A
31.B32.D33.B34.A35.A36.037.D38.B39.040.B
41.B42.B43.D44.D45.A46.B47.048.049.A50.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 106

Mã đề 107

1.D2.D3.D4.A5.06.D7.B8.A9.D10.0
11.A12.D13.D14.015.A16.A17.B18.B19.D20.A
21.022.B23.B24.A25.B26.B27.028.D29.B30.0
31.032.D33.034.B35.036.037.A38.D39.D40.B
41.D42.A43.044.B45.A46.047.D48.A49.050.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 107

Mã đề 108

1.D2.03.04.B5.A6.B7.B8.A9.010.D
11.A12.B13.014.D15.016.B17.D18.D19.A20.D
21.A22.023.D24.D25.A26.D27.A28.A29.B30.A
31.D32.A33.B34.035.A36.D37.D38.039.040.0
41.B42.B43.044.B45.D46.B47.B48.049.050.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 108

Mã đề 109

1.D2.D3.A4.D5.A6.D7.D8.B9.A10.A
11.012.D13.014.D15.B16.017.B18.A19.B20.0
21.B22.A23.B24.025.D26.B27.A28.D29.D30.B
31.032.D33.B34.A35.036.037.B38.039.B40.D
41.A42.043.044.D45.B46.047.D48.049.B50.B
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 109

Mã đề 110

1.02.D3.A4.B5.B6.D7.D8.09.010.A
11.B12.A13.A14.015.016.B17.A18.B19.B20.A
21.022.023.B24.D25.D26.B27.A28.029.D30.B
31.A32.A33.D34.D35.B36.B37.A38.D39.B40.A
41.B42.D43.044.045.046.A47.A48.049.050.D
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 110

Mã đề 111

1.D2.03.B4.05.B6.07.B8.D9.010.0
11.D12.013.014.015.D16.D17.A18.019.D20.B
21.B22.023.024.B25.D26.A27.A28.B29.B30.0
31.D32.D33.A34.035.B36.D37.A38.D39.B40.A
41.B42.A43.D44.D45.A46.A47.B48.A49.B50.D
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 111

Mã đề 112

1.A2.B3.A4.B5.A6.A7.D8.D9.A10.A
11.B12.013.014.D15.A16.A17.A18.019.B20.B
21.D22.A23.024.025.D26.D27.028.A29.A30.D
31.D32.033.034.D35.036.A37.D38.A39.040.A
41.D42.A43.044. C45.D46.A47.D48.D49.050.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 112

Mã đề 113

1.02.03.A4.D5.D6.B7.A8.A9.A10.D
11.012.013.D14.A15.A16.D17.018.A19.A20.B
21.A22.D23.B24.B25.026.D27.B28.D29.D30.0
31.B32.D33.034.A35.A36.A37.038.B39.B40.B
41.D42.B43.D44.B45.046.047.048.B49.050.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 113

Mã đề 114

1.02.03.04.D5.D6.07.08.D9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.A17.B18.019.B20.B
21.A22.A23.B24.B25.A26.B27.028.B29.A30.0
31.A32.B33.A34.A35.036.B37.038.B39.B40.0
41.042.B43.044. C45.A46.047.B48.B49.A50.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 114

Mã đề 115

1.02.A3.A4.A5.B6.A7.D8.A9.010.D
11.D12.A13.014.D15.D16.017.D18.019.B20.A
21.A22.023.024.B25.D26.027.D28.029.B30.B
31.D32.A33.034.B35.B36.B37.038.D39.A40.B
41.B42.D43.B44.D45.D46.A47.B48.D49.A50.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 115

Mã đề 116

1.B2.03.04.A5.A6.07.A8.A9.B10.B
11.A12.A13.014.B15.A16.017.D18.D19.A20.D
21.D22.023.024.D25.B26.A27.D28.A29.030.D
31.032.033.D34.A35.D36.037.D38.A39.040.A
41.D42.D43.044.045.D46.D47.A48.A49.D50.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 116

Mã đề 117

1.D2.03.A4.05.06.B7.08.A9.B10.0
11.B12.013.D14.D15.D16.A17.A18.019.A20.D
21.B22.023.024.D25.026.A27.B28.029.A30.A
31.B32.D33.B34.D35.B36.037.A38.039.A40.D
41.B42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.B49.D50.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 117

Mã đề 118

1.A2.03.A4.A5.06.A7.08.09.010.B
11.012.A13.014.D15.016.D17.B18.B19.D20.B
21.A22.B23.B24.025.D26.A27.B28.D29.A30.D
31.A32.033.D34.A35.B36.D37.038.A39.040.D
41.D42.A43.D44.B45.A46.047.B48.D49.A50.B
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 118

Mã đề 119

1.B2.A3.A4.D5.A6.07.08.B9.B10.B
11.012.D13.D14.A15.B16.A17.018.D19.B20.A
21.A22.023.A24.D25.A26.B27.D28.B29.B30.B
31.D32.D33.B34.A35.B36.D37.A38.A39.B40.D
41.A42.D43.B44.D45.A46.D47.D48.049.A50.B
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 119

Mã đề 120

1.02.D3.04.05.06.B7.B8.A9.B10.0
11.012.B13.014.015.D16.D17.B18.B19.A20.A
21.B22.023.A24.B25.D26.B27.028.D29.030.D
31.A32.D33.A34.A35.D36.B37.D38.A39.D40.A
41.A42.D43.D44.B45.D46.A47.B48.A49.B50.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 120

Mã đề 121

1.B2.D3.A4.05.06.07.D8.09.D10.A
11.A12.B13.A14.B15.016.A17.B18.B19.D20.B
21.B22.D23.024.025.B26.027.B28.B29.B30.0
31.032.D33.034.D35.036.D37.038.D39.B40.D
41.D42.D43.B44.D45.D46.047.D48.049.D50.0
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 121

Mã đề 122

1.A2.03.B4.A5.B6.A7.D8.D9.A10.B
11.A12.D13.D14.015.D16.B17.D18.A19.D20.A
21.B22.A23.D24.D25.026.027.A28.A29.030.0
31.A32.A33.A34.035.D36.037.A38.B39.B40.D
41.B42.043.B44.D45.046.B47.B48.049.050.D
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 122

Mã đề 123

1.D2.B3.04.A5.06.A7.D8.09.B10.A
11.B12.D13.014.B15.D16.B17.018.A19.A20.A
21.D22.A23.D24.A25.D26.B27.B28.B29.A30.D
31.A32.B33.D34.B35.B36.D37.D38.A39.B40.A
41.A42.D43.D44.D45.A46.B47.048.B49.A50.A
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 123

Mã đề 124

1.D2.A3.A4.A5.B6.07.B8.B9.D10.0
11.A12.B13.D14.B15.016.D17.A18.D19.A20.A
21.022.023.A24.B25.A26.027.B28.D29.030.D
31.032.D33.B34.B35.B36.D37.B38.039.040.0
41.D42.D43.B44.D45.046.D47.D48.049.B50.B
Đáp án môn Toán thi THPT mã đề 124