Đáp án Sinh Học thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Sinh Học thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án môn Sinh Học thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn Sinh Học thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 201 – 224

Sinh Học – mã 201

81. A82. C83. D84. A85. D86. A87. B88. D89. D90. D
91. D92. C93. C94. A95. A96. C97. C98. D99. A100. C
101. C102. C103. A104. A105. A106. D107. A108. B109. B110. B
111. D112. A113. D114. D115. A116. C117. A118. D119. C120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 201 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 202

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. C89. D90. B
91. D92. C93. B94. B95. D96. A97. B98. C99. C100. C
101. D102. B103. A104. D105. C106. A107. A108. C109. A110. A
111. D112. B113. D114. C115. A116. C117. C118. D119.B 120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 202 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 203

81. A82. B83. D84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. A
91. C92. C93. C94. A95. D96. D97. C98. B99. B100. D
101. B102. B103. C104. D105. B106. B107. C108. B109. C110. D
111. D112. C113. D114. D115. D116. C117. B 118. C119. D120.B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 203 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 204

81. C82. D83. B84. B85. D86. B87. D88. A89. A90. C
91. B92. D93. C94. C95. B96. C97. A98. D99. C100. C
101. B102. A103. A104. D105. A106. C107. A108. A109. A110. B
111. B112. A113. C114. D115. B116. C 117. C118. A119. D120. B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 204 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 205

81. C82. A83. D84. B85. B86. A87. D88. B89. C90. B
91. B92. C93. A94. B95. D96. C97. A98. D99. A100. B
101. B102. A103. D104. A105. B106. C107. D108. C109. C110. B
111. D112. D113. C114. C115. C116. D117. C118. B119. D120. D
Đáp án môn Sinh Học mã đề 205 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 206

81. D82. D83. A84. B85. C86. C87. A88. C89. A90. A
91. D92. D93. C94. D95. A96. D97. A98. B99. C100. D
101. C102. C103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. B110. B
111. B112. A113. B 114. B115. D116. B117. C118. B119. B120. D
Đáp án môn Sinh Học mã đề 206 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 207

81. B82. A83. A84. D85. B86. C87. B88. C89. C90. C
91. B92. C93. D94. C95. D96. B97. D98. D99. A100. C
101. A102. A103. A104. B105. B106. C107. C108. D109. C110. A
111. D112. D113. B114. D115. C116. B117. C118. D119. D120. B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 207 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 208

81. C82. B83. B84. A85. B86. C87. A88. A89. B90. A
91. A92. B93. C94. B95. B96. D97. B98. C99. D100. B
101. D102. D103. A104. D105. D106. D107. B108. B109. A110. D
111. D112. D113. A114. A115. A116. D117. B118. A119. D120. D
Đáp án môn Sinh Học mã đề 208 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 209

81. D82. A83. B84. A85. B86. A87. C88. A89. B90. D
91. B92. C93. C94. D95. D96. C97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. B104. B105. B106. B107. B108. C109. B110. B
111. D112. D113. C114. D115. C116. C117. D118. B119. C120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 209 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 210

81. A82. B83. B84. C85. A86. D87. A88. B89. B90. B
91. A92. B93. A94. C95. B96. C97. C98. A99. B100. A
101. C102. B103. C104. B105. A106. B107. A108. A109. C110. A 
111. C112. B113. 114. C115. B116. B 117. B118. A119. A120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 210 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 211

81. B82. D83. D84. D85. C86. B87. B88. A89. C90. B
91. D92. D93. A94. C95. A96. C97. A98. A99. A100. C
101. D102. A103. A104. D105. C106. C107. C108. D109. D110. C
111. D112. D113. A114. C115. A116. C117. D118. C119. A120. D
Đáp án môn Sinh Học mã đề 211 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 212

81. A82. B83. B84. C85. A86. D87. A88. B89. B90. B
91. A92. D93. A94. C95. B96. C97. C98. A99. B100. A
101. C102. B103. C104. B105. A106. D107. B108. A109. B110. A
111. C112. C113. A114. C115. C116. C117. B 118. C119. A120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 212 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 213

81. D82. A83. C84. B85. A86. A87. B88. A89. B90. D
91. D92. C93. D94. B95. C96. C97. D98. C99. A100. C
101. D102. B103. C104. A105. B106. B107. B108. D109. C110. D
111. D112. D113. D114. C115. A116. C117. C118. D119. A120. A
Đáp án môn Sinh Học mã đề 213 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 214

81. A82. C83. A84. C85. D86. C87. A88. B89. A90. A
91. B92. C93. D94. B95. D96. D97. C98. D99. B100. C
101. D102. B103. C104. B105. C106. A107. A108. C109. A110. B
111. C112. D113. C114. D115. B116. C117. B118. A119. A120. D
Đáp án môn Sinh Học mã đề 214 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 215

81. C82. B83. A84. A85. C86. D87. C88. C89. D90. A
91. B92. B93. B94. B95. A96. D97. C98. B99. A100. C
101. A102. B103. B104. D105. C106. D107. A108. D109. D110. D
111. B112. A113. B114. C115. C116. B117. B118. C119. A120. A
Đáp án môn Sinh Học mã đề 215 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 216

81. D82. A83. A84. C85. B86. A87. B88. C89. D90. B
91. B92. B93. A94. A95. B96. D97. B98. B99. B100. B
101. B102. A103. B104. D105. C106. D107. D108. C109. D 110. B
111. D112. C113. A 114. D115. C116. C117. D 118. A119. C120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 216 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 217

81. C82. B83. A84. D85. C86. B87. D88. B89. B90. B
91. B92. D93. D94. B95. A96. A97. A98. C99. A100. C
101. D102. D103. B104. C105. A106. C107. B108. C109. D110. D
111. D112. C113. D114. A115. C116. B117. A118. C119. A120. D
Đáp án môn Sinh Học mã đề 217 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 218

81. B82. B83. C84. C85. D86. C87. B88. C89. B90. C
91. C92. A93. A94. C95. B96. D97. A98. D99. A100. D
101. A102. B103. B104. A105. B106. A107. D108. D109. D110. A
111. D112. D113. A114. A115. D116. A117. D118. B119. A120. A
Đáp án môn Sinh Học mã đề 218 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 219

81. A82. D83. C84. A85. D86. B87. A88. A89. A90. C
91. B92. A93. B94. C95. D96. D97. D98. B99. A100. B
101. D102. C103. B104. B105. A106. C107. A108. D109. D110. D
111. B112. C113. C114. D 115. B116. C117. C118. D119. C120. B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 219 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 220

81. C82. A83. A84. A85. B86. D87. A88. A89. C90. D
91. D92. B93. B94. C95. B96. A97. C98. B99. D100. D
101. D102. B103. D104. B105. B106. D107. B108. A109. B110. B
111. A 112. D113. A114. A115. A116. D117. A118. B119. A120.B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 220 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 221

81. C82. A83. B84. D85. B86. C87. B88. A89. D90. B
91. C92. D93. A94. B95. C96. C97. D98. D99. C100. D
101. B102. D103. D104. A105. C106. B107. B108. D109. A110. B
111. B112. D113. D114. C115. A116. C117. C118. A 119. A120.B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 221 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 222

81. D82. A83. D84. D85. C86. A87. A88. C89. D90. D
91. A92. B93. C94. D95. B96. C97. C98. B99. D100. C
101. A102. B103. B104. B105. D106. B107. C108. C109. A110. D
111. D112. C113. B114. B115. D116. A 117. A118. B119. B120. C
Đáp án môn Sinh Học mã đề 222 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 223

81. C82. D83. B84. C85. A86. C87. C88. A89. B90. A
91. A92. C93. A94. D95. C96. A97. D98. B99. B100. A
101. B102. A103. D104. D105. D106. C107. B108. D109. A110. D
111. A112. B113. B114. D115. D116. C117. B118. D119. C120. B
Đáp án môn Sinh Học mã đề 223 thi tốt nghiệp THPT 2023

Sinh Học – mã 224

81. A82. C83. B84. B85. C86. B87. A88. B89. A90. D
91. D92. A93. D94. A95. A96. B97. B98. C99. A100. A
101. C102. A103. C104. B105. B106. D107. C108. C109. C110. A
111. C112. B113. A114. C115. B116. C117. B118. C119. B120. A
Đáp án môn Sinh Học mã đề 224 thi tốt nghiệp THPT 2023