Đáp án Hóa Học thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Hóa Học thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án Hóa Học thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn Hóa Học thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 201 – 224

Hóa Học – mã đề 201

41.C42.C43.A44.D45.A46.A47.D48.B49.A50.C
51.A52.D53.C54.C55.A56.D57.C58.D59.D60.A
61.C62.B63.A64.D65.A66.A67.A68.B69.A70.C
71.B72.C73.C74.D75.D76.C77.D78.A79.C80.D
Đáp án môn Hóa Học mã đề 201 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 202

41.A42.D43.C44.D45.C46.D47.D48.D49.A50.C
51.A52.C53.B54.D55.D56.A57.D58.B59.C60.A
61.C62.A63.C64.D65.C66.D67.B68.B69.A70.B
71.D72.A73.C74.B75.A76.B77.B78.C79.A80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 202 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 203

41.A42.B43.D44.A45.B46.D47.B48.C49.B50.D
51.B52.A53.B54.C55.D56.A57.B58.C59.C60.B
61.C62.B63.D64.C65.B66.C67.C68.D69.C70.D
71.D72.C73.D74.C75.D76.D77.D78.C79.D80.B
Đáp án môn Hóa Học mã đề 203 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 204

41.A42.C43.C44.A45.B46.B47.D48.A49.B50.B
51.B52.D53.A54.C55.B56.A57.B58.C59.C60.D
61.B62.A63.B64.C65.D66.B67.C68.C69.D70.A
71.A72.D73.C74.A75.D76.A77.A78.C79.D80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 204 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 205

41.A42.D43.C44.B45.B46.C47.C48.D49.D50.C
51.A52.D53.D54.B55.D56.C57.A58.C59.D60.D
61.D62.A63.A64.B65.B66.A67.C68.A69.D70.C
71.B72.B73.D74.C75.B76.B77.B78.C79.D80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 205 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 206

41.D42.A43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.D50.D
51.A52.B53.A54.C55.B56.B57.C58.A59.A60.C
61.C62.D63.C64.C65.D66.D67.A68.C69.C70.D
71.B72.B73.D74.B75.A76.B77.B78.D79.D80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 206 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 207

41.D42.A43.A44.C45.D46.B47.D48.B49.D50.D
51.A52.C53.D54.C55.B56.B57.A58.D59.C60.B
61.B62.B63.A64.C65.C66.D67.A68.A69.C70.B
71.C72.C73.A74.C75.D76.B77.C78.B79.C80.D
Đáp án môn Hóa Học mã đề 207 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 208

41.A42.B43.B44.C45.B46.D47.A48.C49.D50.B
51.A52.A53.A54.B55.B56.C57.D58.A59.D60.B
61.B62.A63.D64.D65.B66.C67.D68.D69.A70.D
71.B72.D73.A74.D75.B76.B77.D78.A79.D80.A
Đáp án môn Hóa Học mã đề 208 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 209

41.A42.D43.C44.B45.B46.C47.D48.C49.C50.B
51.A52.C53.C54.D55.B56.D57.B58.D59.A60.C
61.A62.C63.B64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.C
71.C72.B73.D74.D75.C76.B77.B78.D79.B80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 209 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 210

41.B42.A43.A44.A45.B46.C47.A48.C49.C50.C
51.B52.D53.A54.A55.D56.C57.D58.A59.A60.C
61.D62.A63.B64.B65.A66.B67.B68.C69.D70.D
71.D72.C73.C74.B75.D76.B77.B78.C79.C80.A
Đáp án môn Hóa Học mã đề 210 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 211

41.A42.A43.D44.C45.C46.B47.C48.C49.C50.D
51.A52.A53.A54.D55.D56.A57.A58.D59.C60.C
61.C62.B63.A64.D65.B66.D67.B68.D69.A70.D
71.D72.A73.C74.A75.C76.A77.C78.C79.D80.D
Đáp án môn Hóa Học mã đề 211 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 212

41.D42.B43.C44.A45.A46.B47.D48.A49.D50.B
51.C52.D53.C54.B55.C56.C57.C58.A59.A60.B
61.B62.A63.B64.C65.B66.B67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.C74.A75.C76.A77.C78.B79.C80.B
Đáp án môn Hóa Học mã đề 212 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 213

41.C42.D43.C44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.B
51.B52.C53.C54.D55.A56.D57.A58.B59.D60.C
61.A62.A63.B64.C65.C66.D67.D68.D69.B70.C
71.C72.A73.D74.D75.D76.A77.A78.B79.D80.B
Đáp án môn Hóa Học mã đề 213 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 214

41.A42.B43.B44.A45.D46.B47.D48.B49.C50.C
51.A52.B53.B54.A55.C56.D57.D58.B59.A60.C
61.C62.D63.A64.D65.B66.A67.B68.C69.D70.C
71.A72.C73.C74.C75.A76.A77.C78.D79.A80.D
Đáp án môn Hóa Học mã đề 214 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 215

41.A42.D43.C44.D45.A46.C47.B48.A49.D50.B
51.A52.C53.A54.B55.B56.B57.C58.D59.C60.D
61.C62.B63.B64.A65.C66.D67.D68.D69.B70.C
71.C72.A73.A74.B75.A76.A77.B78.B79.B80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 215 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 216

41.C42.D43.B44.D45.C46.D47.A48.A49.D50.A
51.B52.B53.A54.D55.A56.B57.A58.B59.D60.D
61.B62.D63.D64.B65.C66.A67.B68.C69.C70.C
71.D72.A73.A74.C75.D76.D77.B78.C79.C80.B
Đáp án môn Hóa Học mã đề 216 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 217

41.C42.D43.B44.D45.D46.D47.B48.D49.B50.C
51.D52.C53.B54.A55.A56.C57.B58.D59.B60.B
61.C62.D63.C64.A65.A66.C67.A68.B69.C70.B
71.A72.C73.A74.D75.B76.A77.D78.A79.C80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 217 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 218

41.D42.B43.B44.C45.C46.C47.A48.D49.D50.A
51.B52.C53.A54.D55.D56.C57.B58.B59.B60.C
61.A62.B63.D64.C65.A66.B67.D68.A69.D70.A
71.B72.A73.A74.A75.B76.A77.D78.B79.D80.A
Đáp án môn Hóa Học mã đề 218 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 219

41.D42.C43.C44.B45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.C52.D53.B54.A55.B56.A57.C58.D59.A60.C
61.D62.B63.A64.C65.D66.A67.B68.A69.A70.B
71.D72.D73.B74.C75.C76.D77.D78.D79.B80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 219 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 220

41.C42.C43.A44.A45.B46.B47.C48.D49.A50.B
51.A52.A53.C54.A55.B56.A57.D58.B59.D60.A
61.B62.B63.D64.B65.B66.D67.D68.D69.B70.B
71.A72.D73.A74.D75.D76.D77.A78.D79.B80.B
Đáp án môn Hóa Học mã đề 220 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 221

41.D42.B43.C44.C45.D46.B47.B48.A49.D50.C
51.B52.D53.A54.D55.D56.C57.D58.B59.C60.A
61.C62.A63.B64.C65.A66.B67.B68.D69.C70.C
71.D72.A73.D74.B75.B76.C77.A78.A79.D80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 221 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 222

41.A42.B43.C44.D45.A46.A47.B48.B49.C50.B
51.B52.B53.A54.D55.D56.D57.B58.B59.A60.C
61.C62.D63.A64.A65.A66.D67.D68.C69.C70.D
71.C72.C73.D74.B75.D76.C77.B78.D79.B80.C
Đáp án môn Hóa Học mã đề 222 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 223

41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.A49.B50.A
51.A52.D53.C54.B55.A56.B57.C58.B59.B60.D
61.A62.C63.A64.A65.C66.D67.B68.C69.A70.B
71.D72.C73.D74.B75.D76.D77.D78.A79.A80.D
Đáp án môn Hóa Học mã đề 223 thi tốt nghiệp THPT 2023

Hóa Học – mã đề 224

41.D42.A43.A44.C45.D46.D47.D48.A49.B50.C
51.A52.B53.C54.C55.B56.A57.C58.C59.B60.C
61.B62.A63.B64.B65.A66.B67.A68.A69.B70.C
71.B72.C73.B74.C75.A76.A77.B78.C79.C80.A
Đáp án môn Hóa Học mã đề 224 thi tốt nghiệp THPT 2023