Đáp án GDCD thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án GDCD thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 301 – 324

GDCD – 301

81.C82.D83.C84.D85.B86.A87.B88.C89.D90.C
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.D98.C99.B100.D
101.A102.A103.D104.D105.C106.C107.A108.A109.C110.D
111.A112.A113.A114.C115.A116.C117.D118.C119.A120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 301

GDCD – 302

81. D82. A83. D84. C85.A86.A87.C88.B89.C90.D
91.D92.A93.A94.D95.C96.C97.A98.A99.D100.A
101.A102.D103.C104.A105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.C113.D114.C115.D116.C117.D118.B119.C120.B
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 302

GDCD – 303

81.A82.A83.D84.A85.D86.D87.B88.B89.D90.C
91.B92.A93.C94.C95.B96.D97.C98.B99.B100.D
101.D102.D103.C104.D105.D106.B107.C108.D109.C110.C
111.D112.C113.B114.B115.B116.C117.B118.D119.C120.C
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 303

GDCD – 304

81. B82.C83.D84.D85.D86.B87.C88.B89.D90.A
91.A92.B93.C94.A95.C96.A97.D98.C99.C100.D
101.D102.A103.B104.A105.C106.B107.A108.A109.B110.A
111.B112.C113.C114.B115.A116.A117.C118.B119.C120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 304

GDCD – 305

81.C82.C83.A84.D85.D86.B87.D88.C89.D90.C
91.B92.B93.A94.D95.C96.B97.B98.B99.A100.C
101.A102.B103.D104.D105.A106.D107.C108.D109.A110.B
111.D112.A113.C114.C115.D116.B117.C118.B119.D120.C
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 305

GDCD – 306

81.D82.B83.C84.A85.D86.B87.D88.C89.D90.C
91.A92.C93.A94.D95.C96.A97.D98.D99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.A107.B108.C109.A110.D
111.C112.B113.C114.B115.C116.B117.A118.B119.A120.D
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 306

GDCD – 307

81.C82.A83.C84.C85.A86.A87.D88.B89.B90.D
91.B92.A93.B94.C95.D96.C97.D98.A99.B100.B
101.D102.B103.D104.C105.C106.C107.A108.D109.D110.D
111.B112.A113.D114.C115.B116.C117.D118.B119.C120.C
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 307

GDCD – 308

81.C82.C83.C84.D85.D86.D87.B88.B89.A90.B
91.D92.C93.B94.D95.B96.B97.A98.D99.D100.A
101.D102.A103.B104.B105.A106.D107.B108.A109.A110.A
111.B112.B113.A114.A115.D116.D117.D118.A119.B120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 308

GDCD – 309

81.C82.C83.D84.B85.B86.C87.A88.A89.C90.D
91.D92.C93.A94.B95.A96.D97.B98.B99.D100.D
101.B102.C103.C104.D105.C106.B107.D108.D109.B110.B
111.C112.C113.D114.D115.B116.C117.D118.C119.B120.B
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 309

GDCD – 310


GDCD – 311

81.A82.A83.C84.A85.A86.B87.C88.C89.D90.B
91.C92.B93.B94.A95.D96.D97.D98.A99.D100.C
101.D102.C103.C104.A105.D106.C107.A108.D109.D110.C
111.D112.D113.C114.A115.D116.A117.C118.D119.A120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 311

GDCD – 312

81.C82.A83.D84.B85.A86.D87.D88.C89.D90.B
91.A92.C93.B94.B95.A96.B97.C98.A99.C100.B
101.B102.A103.C104.A105.C106.A107.B108.B109.C110.B
111.C112.A113.C114.C115.C116.A117.C118.A119.A120.B
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 312

GDCD – 313

81.B82.C83.C84.A85.D86.A87.D88.D89.D90.C
91.B92.D93.C94.D95.A96.D97.A98.C99.D100.A
101.D102.B103.C104.B105.D106.C107.B108.B109.B110.C
111.D112.C113.A114.C115.A116.B117.B118.C119.A120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 313

GDCD – 314

81.B82.C83.A84.B85.B86.A87.D88.D89.B90.C
91.A92.C93.D94.A95.D96.C97.C98.B99.D100.B
101.A102.D103.D104.C105.B106.D107.A108.D109.A110.A
111.C112.B113.C114.A115.C116.A117.A118.C119.B120.C
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 314

GDCD – 315

81.D82.A83.B84.C85.D86.C87.A88.A89.D90.D
91.B92.D93.A94.D95.B96.B97.C98.C99.D100.C
101.B102.D103.C104.B105.A106.C107.A108.B109.C110.A
111.A112.C113.B114.B115.A116.B117.C118.A119.B120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 315

GDCD – 316

81.A82.B83.A84.B85.D86.C87.D88.D89.C90.B
91.D92.B93.D94.A95.B96.C97.C98.B99.B100.D
101.C102.A103.D104.C105.D106.B107.D108.A109.C110.B
111.C112.A113.D114.D115.B116.A117.A118.B119.A120.C
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 316

GDCD – 317

81.C82.D83.D84.D85.B86.A87.C88.B89.C90.B
91.D92.D93.C94.C95.A96.B97.A98.C99.D100.B
101.C102.B103.D104.A105.B106.C107.A108.A109.B110.B
111.A112.D113.B114.C115.A116.C117.A118.A119.B120.D
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 317

GDCD – 318

81.C82.A83.C84.B85.D86.B87.A88.C89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.A100.D
101.B102.A103.D104.C105.B106.D107.C108.A109.D110.B
111.C112.A113.A114.A115.D116.D117.C118.B119.A120.D
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 318

GDCD – 319

81.A82.A83.D84.A85.A86.B87.C88.C89.D90.B
91.D92.C93.A94.C95.A96.B97.A98.C99.C100.D
101.A102.A103.C104.C105.B106.B107.D108.D109.B110.B
111.D112.D113.C114.D115.B116.B117.B118.D119.D120.C
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 319

GDCD – 320

81.D82.B83.D84.A85.A86.B87.B88.B89.C90.D
91.A92.B93.A94.C95.D96.B97.C98.A99.C100.A
101.B102.A103.D104.A105.B106.A107.A108.D109.A110.B
111.D112.D113.B114.D115.D116.B117.A118.B119.D120.D
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 320

GDCD – 321

81.A82.C83.C84.B85.A86.C87.D88.C89.D90.A
91.C92.C93.D94.B95.A96.B97.D98.B99.A100.D
101.C102.C103.D104.D105.A106.A107.C108.B109.D110.C
111.D112.D113.D114.D115.B116.A117.B118.C119.B120.B
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 321

GDCD – 322

81.D82.A83.D84.D85.B86.A87.D88.C89.A90.A
91.C92.C93.D94.D95.A96.A97.C98.B99.C100.B
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.B108.D109.C110.B
111.D112.C113.B114.C115.D116.B117.B118.C119.D120.D
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 322

GDCD – 323

81.D82.D83.A84.C85.B86.B87.D88.C89.C90.B
91.D92.B93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.C105.B106.A107.A108.C109.D110.D
111.C112.A113.C114.B115.A116.A117.D118.B119.A120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 323

GDCD – 324

81.C82.B83.B84.B85.A86.B87.A88.D89.D90.A
91.C92.A93.B94.A95.C96.A97.A98.D99.B100.A
101.C102.A103.C104.A105.B106.C107.B108.B109.B110.C
111.C112.C113.A114.B115.C116.C117.B118.C119.A120.A
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT mã đề 324