Đáp án Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề

Đây là đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 29/06/2023 được Lời Hay cập nhật để thí sinh tham khảo full 24 mã đề

Đáp án Địa Lý tốt nghiệp THTP 2023

Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả 24 mã đề từ 301 – 324

Địa Lý – Mã 301

41.A42.A43.C44.A45.C46.A47.C48.D49.B50.B
51.C52.B53.B54.C55.C56.D57.D58.A59.D60.A
61.C62.D63.C64.A65.C66.C67.A68.A69.D70.D
71.A72.D73.D74.C75.A76.A77.C78.D79.D80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 301

Địa Lý – Mã 302

41.A42.D43.D44.D45.C46.D47.C48.C49.A50.B
51.C52.D53.D54.A55.B56.C57.C58.B59.A60.D
61.A62.A63.C64.D65.C66.B67.A68.B69.D70.B
71.B72.A73.A74.C75.D76.C77.C78.D79.B80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 302

Địa Lý – Mã 303

41.B42.A43.D44.D45.B46.C47.A48.A49.D50.C
51.C52.D53.C54.D55.D56.A57.C58.D59.B60.B
61.B62.D63.C64.B65.B66.C67.C68.D69.D70.D
71.B72.C73.C74.C75.B76.B77.D78.D79.C80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 303

Địa Lý – Mã 304

41.C42.B43.A44.B45.B46.A47.A48.C49.A50.A
51.D52.B53.C54.B55.C56.C57.C58.D59.D60.C
61.B62.D63.A64.C65.A66.B67.C68.A69.D70.A
71.A72.D73.C74.B75.D76.D77.B78.B79.A80.C
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 304

Địa Lý – Mã 305

41.A42.C43.D44.D45.A46.C47.C48.D49.B50.C
51.B52.D53.D54.B55.B56.C57.D58.C59.B60.B
61.C62.B63.A64.C65.D66.A67.B68.D69.D70.C
71.C72.B73.C74.D75.D76.B77.A78.D79.A80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 305

Địa Lý – Mã 306

41.D42.A43.D44.B45.B46.C47.B48.A49.C50.D
51.C52.A53.C54.C55.C56.B57.D58.B59.D60.D
61.A62.A63.D64.C65.A66.D67.D68.B69.B70.C
71.C72.C73.A74.B75.A76.B77.C78.C79.B80.D
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 306

Địa Lý – Mã 307

41.C42.C43.C44.B45.D46.C47.B48.A49.C50.B
51.C52.B53.D54.B55.D56.C57.D58.D59.A60.D
61.A62.B63.C64.C65.B66.B67.A68.B69.C70.C
71.B72.D73.A74.A75.D76.D77.A78.C79.D80.D
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 307

Địa Lý – Mã 308

41.C42.B43.B44.B45.A46.A47.C48.C49.C50.A
51.D52.D53.D54.B55.D56.B57.B58.B59.D60.A
61.D62.A63.B64.D65.A66.A67.B68.D69.D70.B
71.A72.D73.A74.B75.D76.D77.C78.D79.A80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 308

Địa Lý – Mã 309

41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.D48.B49.D50.C
51.D52.A53.A54.D55.C56.D57.B58.C59.B60.D
61.B62.B63.A64.A65.C66.D67.B68.D69.D70.B
71.B72.C73.C74.B75.C76.C77.B78.D79.C80.D
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 309

Địa Lý – Mã 310

41.C42.B43.D44.A45.A46.B47.A48.C49.A50.D
51.C52.C53.D54.C55.B56.D57.D58.C59.D60.B
61.A62.C63.A64.A65.C66.D67.D68.B69.C70.B
71.A72.A73.C74.B75.B76.A77.A78.A79.C80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 310

Địa Lý – Mã 311

41.C42.C43.D44.A45.D46.B47.A48.D49.D50.A
51.C52.A53.C54.A55.B56.D57.C58.B59.B60.D
61.A62.A63.A64.D65.D66.C67.C68.D69.C70.C
71.A72.A73.A74.D75.C76.D77.D78.A79.C80.C
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 311

Địa Lý – Mã 312

41.D42.B43.D44.C45.C46.C47.A48.B49.D50.C
51.C52.D53.B54.A55.A56.A57.C58.C59.A60.A
61.B62.C63.A64.A65.A66.B67.B68.A69.C70.B
71.B72.A73.C74.C75.B76.C77.C78.B79.C80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 312

Địa Lý – Mã 313

41.D42.A43.A44.B45.D46.A47.B48.B49.D50.B
51.D52.D53.A54.A55.D56.A57.A58.D59.A60.C
61.C62.D63.B64.D65.C66.C67.B68.C69.B70.C
71.A72.B73.C74.C75.D76.C77.C78.D79.B80.C
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 313

Địa Lý – Mã 314

41.C42.A43.A44.A45.C46.C47.B48.D49.D50.C
51.B52.D53.D54.A55.D56.D57.C58.C59.C60.D
61.B62.A63.A64.B65.A66.A67.B68.D69.A70.B
71.C72.D73.A74.A75.C76.C77.A78.B79.B80.C
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 314

Địa Lý – Mã 315

41.D42.C43.A44.C45.B46.C47.B48.B49.C50.A
51.B52.A53.C54.C55.A56.C57.C58.D59.A60.D
61.C62.B63.B64.C65.B66.B67.A68.D69.A70.D
71.B72.A73.D74.D75.A76.A77.B78.D79.A80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 315

Địa Lý – Mã 316

41.C42.D43.B44.A45.C46.B47.D48.C49.D50.C
51.A52.D53.C54.A55.A56.D57.C58.B59.C60.D
61.A62.C63.A64.B65.C66.B67.A68.A69.B70.B
71.D72.D73.B74.D75.B76.B77.D78.C79.D80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 316

Địa Lý – Mã 317

41.A42.D43.C44.D45.A46.B47.A48.C49.B50.D
51.B52.D53.C54.A55.D56.A57.A58.C59.B60.D
61.C62.D63.A64.D65.B66.D67.C68.D69.C70.C
71.B72.D73.C74.C75.B76.A77.C78.A79.B80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 317

Địa Lý – Mã 318

41.B42.A43.D44.A45.A46.B47.C48.D49.C50.C
51.D52.B53.C54.B55.B56.A57.B58.B59.B60.D
61.B62.A63.A64.A65.B66.D67.A68.C69.A70.C
71.D72.D73.C74.A75.D76.A77.D78.D79.C80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 318

Địa Lý – Mã 319

41.B42.D43.C44.C45.C46.B47.B48.B49.D50.A
51.D52.C53.B54.C55.C56.A57.B58.A59.B60.D
61.D62.B63.B64.D65.A66.C67.A68.D69.B70.A
71.C72.D73.A74.A75.C76.D77.C78.A79.D80.D
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 319

Địa Lý – Mã 320

41.B42.A43.D44.C45.D46.A47.B48.A49.C50.D
51.B52.B53.D54.D55.B56.B57.A58.D59.B60.C
61.C62.D63.A64.D65.B66.A67.A68.D69.A70.D
71.B72.B73.A74.B75.D76.A77.B78.D79.B80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 320

Địa Lý – Mã 321

41.A42.C43.A44.B45.A46.D47.B48.B49.A50.C
51.A52.D53.B54.B55.C56.D57.D58.C59.C60.C
61.B62.B63.B64.D65.D66.C67.A68.A69.A70.D
71.D72.C73.B74.C75.D76.B77.D78.D79.C80.C
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 321

Địa Lý – Mã 322

41.D42.D43.C44.A45.C46.B47.B48.C49.B50.D
51.B52.C53.C54.A55.B56.A57.D58.A59.B60.C
61.B62.D63.A64.D65.B66.D67.A68.D69.A70.A
71.B72.C73.B74.C75.C76.D77.D78.D79.D80.C
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 322

Địa Lý – Mã 323

41.D42.D43.D44.B45.D46.A47.C48.D49.A50.D
51.D52.A53.D54.D55.C56.B57.B58.D59.C60.A
61.C62.D63.C64.C65.A66.A67.B68.A69.A70.B
71.B72.C73.A74.B75.C76.B77.C78.B79.A80.B
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 323

Địa Lý – Mã 324

41.A42.D43.D44.B45.D46.C47.D48.A49.B50.C
51.A52.B53.C54.C55.C56.B57.A58.B59.B60.B
61.A62.B63.C64.A65.B66.C67.C68.A69.B70.A
71.C72.A73.A74.C75.B76.C77.D78.A79.C80.A
Đáp án môn Địa Lý thi tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 324