Những người này được tăng lương từ 1/7

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ đã ban hành quy định về mức lương cơ sở cho các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Tăng lương từ 1/7

Các đối tượng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Nghị định này bao gồm:

  1. Các cán bộ, công chức từ cấp Trung ương đến cấp huyện, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
  2. Các cán bộ, công chức cấp xã, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
  4. Những người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động, được quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  5. Những người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).
  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  8. Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  9. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.
9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7
9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7